You have no items in your shopping cart.
Search
Personal menu
0
Filters

Uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine TamTam za narudžbe putem internetskih stranica, elektroničke pošte i telefona 

I. Uvodne odredbe

Članak 1.

 1. Gong d.o.o. Sv. Leopolda Mandića 7a, 21204 Dugopolje,(dalje u tekstu: Prodavatelj), kao davatelj usluga informacijskog društva, ovim Općim uvjetima poslovanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) uređuje postupak naručivanja, ugovaranja, isporuke, plaćanja i reklamacije proizvoda Prodavatelja ponuđenih u Internet trgovini Prodavatelja dostupnoj na internetskim stranicama Prodavatelja www.tamtam.com.hr (dalje u tekstu: TamTam) kada se postupak podnošenja narudžbe obavlja putem samih internetskih stranica TamTam ili putem kontakt centra Prodavatelja.
 2. Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja, uz registraciju na stranicama TamTam-a ili bez takve registracije, naruči proizvod iz ponude Prodavatelja na stranici TamTam, a čija narudžba bude prihvaćena od strane Prodavatelja, na način utvrđen ovim Općim uvjetima.
 3. Posjetitelj stranice je svaka osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na stranicu TamTam te razgledava ponudu proizvoda i/ili podnese narudžbu proizvoda Prodavatelju.
 4. Korištenjem stranica TamTam, Kupac i/ili Posjetitelj prihvaća(ju) ove Opće uvjete i njihovu primjenu, a svoju upoznatost s istima kao i Uvjetima uručenja i izričitu suglasnost s njima dodatno potvrđuju prilikom podnošenjem narudžbe za pojedini proizvod te potpisom odgovarajuće isprave o uručenju prilikom isporuke kupljenih proizvoda. Prodavatelj može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Opće uvjete te će tako promijenjene Opće uvjete objaviti na stranici TamTam.
 5. Ovi Opći uvjeti čine sastavni dio pojedinačnog ugovora o kupnji proizvoda koji se nalaze u ponudi trgovine TamTam te isti istodobno predstavljaju i obavijest iz članka 57. Zakona o zaštiti potrošača, kao i obavijest iz članka 12. Zakona o elektroničkoj trgovini kada je s obzirom na način podnošenja narudžbe primjenjivo. 

II. Ugovor o kupnji 

Sklapanje ugovora o kupnji 

Članak 2.

 1. Ako se narudžba podnosi putem internetskih stranica TamTam ili putem elektroničke pošte, ugovor o kupnji proizvoda između Kupca i Prodavatelja sklopljen je u trenutku kada Prodavatelj prihvati narudžbu Kupca i dostavi Kupcu potvrdu o prihvatu narudžbe elektroničkom poštom na adresu elektroničke pošte koju je Kupac naznačio prilikom postupka podnašanja narudžbe, sukladno članku 3. stavku 6. ovih Općih uvjeta.
 2. Ako se narudžba podnosi putem telefona, ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja sklopljen je u trenutku kada Kupac potpisom odgovarajuće isprave o uručenju pristane na ponudu Prodavatelja, odnosno potvrdu o prihvatu Kupčeve narudžbe poslanu Kupcu elektroničkom poštom na adresu elektroničke pošte koju je Kupac naznačio prilikom postupka podnašanja narudžbe, sukladno članku 3. stavku 6. ovih Općih uvjeta.
 3. Posjetitelji i Kupci su upoznati te prihvaćaju da Prodavatelj nema obvezu prihvatiti narudžbu ako ista na bilo koji način ne odgovara uvjetima utvrđenim ovim Općim uvjetima te bilo kojim drugim uvjetima naručivanja, odnosno kupnje objavljenim na stranici TamTam.
 4. U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda, Kupac i Posjetitelj je putem ovih Općih uvjeta i pristajanjem na njih, u primjerenom roku prije kupovine na daljinu obaviješten o:
 • tvrtki ili nazivu, matičnom broju, osobnom identifikacijskom broju, sjedištu, telefonskom broju i adresi elektroničke pošte Prodavatelja
 • proizvodu koji se nudi te njegovu nazivu,
 • glavnim obilježjima proizvoda,
 • cijeni proizvoda, uključujući sva porezna i druga davanja, te načinu izračuna cijene proizvoda,
 • troškovima prijevoza i isporuke proizvoda,
 • troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora,
 • načinu i uvjetima plaćanja te načinu, uvjetima i vremenu isporuke proizvoda,
 • načinu rješavanja prigovora Kupaca,
 • uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora,
 • potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije,
 • situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora,
 • postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke proizvoda,
 • uslugama koje se nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova),
 • jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu,
 • razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede,
 • trajanju ugovora te uvjetima otkaza i raskida ugovora,
 • minimalnom roku u kojemu je Kupac vezan ugovorom, ako postoje,
 • ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući i potrebne mjere tehničke zaštite tih sadržaja,
 • ako je primjenjivo, o interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju Prodavatelj zna ili bi morao znati,
 • o mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje te načinu kako ih Kupac može koristiti.

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem za kupnju proizvoda je jednokratan ugovor o kupnji proizvoda koji je realiziran isporukom proizvoda od strane Prodavatelja i izvršenim plaćanjem od strane Kupca sukladno ovim Općim uvjetima, pod uvjetom da ugovor prethodno ne bude raskinut. 

Narudžba

Članak 3.

 1. Kupac koji je fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za postupanje suprotno ovoj odredbi.
 2. Narudžba se putem internetskih stranica i elektroničke pošte trgovine TamTam može podnijeti sedam dana u tjednu, 24 sata na dan.
 3. Narudžba se može podnijeti putem internetskih stranica trgovine TamTam na način da Kupac ili Posjetitelj potvrdi opciju „završi narudžbu“ na internetskim stranicama TamTam.
 4. Narudžba se može podnijeti i putem elektroničke pošte na adresu Prodavatelj info@tamtam.com.hr sa svim potrebnim podacima (ime i prezime Posjetitelja, adresa, željeni proizvod odnosno šifra/kod proizvoda, adresa elektroničke pošte). Narudžba je na ovaj način konačno podnesena u trenutku kada Posjetitelj pošalje elektroničku poštu sa svim potrebnim podacima te ju Prodavatelj uspješno zaprimi.
 5. Nakon podnesene narudžbe, Prodavatelj će posebnom elektroničkom porukom na adresu naznačenu prilikom podnošenja narudžbe obavijestiti Kupca ili Posjetitelja o zaprimanju njegove narudžbe. Kada je naručeni proizvod pripremljen za isporuku, Kupac će putem elektroničke pošte na istu adresu dobiti potvrdu o prihvatu narudžbe. U tom trenutku Kupac će zaprimiti i informaciju o planiranom roku isporuke (uručenja) proizvoda. 

Obavijest o proizvodu i usluzi

Članak 4.

 1. Prodavatelj se obvezuje putem trgovine TamTam davati Posjetiteljima i Kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o proizvodima koji se mogu naručiti. Pored navedenih informacija Kupac i Posjetitelj može dodatne informacije o konkretnom proizvodu pronaći i na stranicama proizvođača.
 2. Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju putem trgovine TamTam moguće je da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu.
 3. Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će Kupca telefonski ili putem elektroničke pošte te ga obavijestiti o navedenom. Kupac u tom slučaju ima mogućnost zatražiti zamjenski proizvod. Ako se Kupac ne odluči na zamjenski proizvod, inicijalna narudžba smatrat će se otkazanom, o čemu će Kupac dobiti obavijest putem elektroničke pošte. 

Cijene

Članak 5.

 1. Cijene proizvoda u trgovini TamTam istaknute su za svaki pojedini proizvod, izražene su u kunama (HRK), uključuju PDV te vrijede za sve načine plaćanja u trenutku podnošenja narudžbe.
 2. Prodavatelj napominje kako postoji mogućnost nastanka greške pri unosu cijena i podataka o proizvodu u trgovinu TamTam. U slučaju nastanka takve greške, Prodavatelj će postupiti sukladno članku 14. ovih Općih uvjeta. 

Posebni oblici prodaje

Članak 6.

 1. Prodavatelj ima pravo periodično, po svojoj odluci, stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonska sniženja i druge posebne oblike prodaje.
 2. Takvi proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim Kupcima/Posjetiteljima ili će biti dostupni Kupcima/Posjetiteljima određene, točno specificirane skupine, uz točno navođenje svih uvjeta i rokova trajanja takvih posebnih oblika prodaje.
 3. Nakon proteka roka posebnog oblika prodaje, Prodavatelj neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na takvu prodaju kojoj je istekao rok. 

III. Plaćanje kupljenih proizvoda

Načini plaćanja

Članak 7.

 1. Plaćanje kupljenih proizvoda putem trgovine TamTam vršit će se po modelu odabranom od strane Kupca. Dostupno je nekoliko opcija plaćanja:
 • plaćanje pouzećem (gotovinom) prilikom uručenja pošiljke moguće je za sve oblike narudžbi;
 • jednokratno online plaćanje kreditnim i debitnim karticama moguće je samo za narudžbe podnesene putem internetskih stranica TamTam;
 • online plaćanje na rate putem kreditnih i debitnih kartica moguće je samo za narudžbe podnesene putem internetskih stranica TamTam;
 • virmansko plaćanje: plaćanje predračunom moguće je samo za narudžbe podnesene putem internetskih stranica TamTam;
 • online plaćanje putem Paypal računa moguće je samo za narudžbe podnesene putem internetskih stranica TamTam.

2. Plaćanje prilikom uručenja pošiljke (pouzećem): Ukoliko se Kupac odluči za plaćanje prilikom uručenja pošiljke, Kupac je dužan platiti proizvod tek prilikom preuzimanja istog. Račun za naručeni proizvod Kupac je dužan podmiriti poštaru prilikom uručenja naručenog proizvoda. Plaćanje poštaru moguće je samo novcem u gotovini. Troškovi uručenja utvrđeni su detaljno u „Uvjetima uručenja“ objavljenim na internetskim stranicama www.tamtam.com.hr

  (u preostalom dijelu teksta: Uvjeti uručenja).

3. Plaćanje karticama: Prilikom plaćanja kreditnim i debitnim karticama autorizacija plaćanja vrši se automatski. Prodavatelj snosi sve manipulativne troškove autorizacije kreditne/debitne kartice Kupca. U slučaju neuspješne autorizacije plaćanja postupak kupovine se prekida, u kojem slučaju Kupac neće moći ni dovršiti narudžbu, odnosno kupnju. Po zaprimljenoj uplati, Prodavatelj će Kupcu potvrditi prihvat narudžbe, sukladno članku 3. stavku 6. ovih Općih uvjeta te poslati Kupcu naručene proizvode.

4. Plaćanje predračunom: U slučaju odabira plaćanja predračunom, na adresu elektroničke pošte Kupca naznačenu pri naručivanju Kupac će dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji treba uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom izvršava korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaća svoje račune - putem pošte, ePošte, banke, Fine ili sl. Prodavatelj će, po zaprimljenoj uplati, potvrditi prihvat narudžbe, sukladno članku 3. stavku 6. ovih Općih uvjeta te poslati Kupcu naručene proizvode. 

Izvršenje plaćanja

Članak 8.

 1. Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku preuzimanja novca prilikom uručenja pošiljke u slučaju plaćanja pouzećem ili u trenutku kada pružatelj platne usluge zaprimi nalog za plaćanje i kada je taj nalog postao neopoziv. 

Račun

Članak 9.

 1. Račun će biti priložen u pošiljci (u svakoj od pošiljaka ukoliko se naručena roba isporučuje u više pošiljaka). 

IV. Uručenje kupljenog proizvoda

Način uručenja kupljenog proizvoda

Članak 10.

 1. Putem trgovine TamTam moguće je izvršiti kupnju proizvoda isključivo na teritoriju Republike Hrvatske što podrazumijeva i isporuku kupljenih proizvoda isključivo na teritoriju Republike Hrvatske.
 2. Uručenje se vrši do ulaza u stambeni objekt adrese Kupca. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, poštar nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi Kupac već do ulaza u zgradu.
 3. Rokovi za uručenje računaju se od trenutka prihvaćanja narudžbe iz članka 3.stavka 6. ovih Općih uvjeta.
 4. Ako uručenje proizvoda ne bude izvršeno jer se Kupac u vrijeme uručenja nije zatekao na adresi, Kupcu će se ostaviti obavijest o prispijeću pošiljke te će pošiljku moći preuzeti u roku 5 radnih dana ureda u poštanskom uredu naznačenom na obavijesti. Ukoliko pošiljka ne bude preuzeta u naznačenom roku, smatrat će se da je Kupac otkazao narudžbu.
 5. U slučaju nemogućnosti uručenja naručenog proizvoda unutar pošiljke mase veće od 20 kg od strane Prodavatelja ili pomicanja termina uručenja, Prodavatelj će obavijestiti Kupca putem elektroničke pošte ili telefonski o nastalim okolnostima, te će pokušati dogovoriti novi termin ili način uručenja proizvoda. U navedenom slučaju, Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za takvo kašnjenje ili nemogućnost isporuke/uručenja. 

Cijene uručenja

Članak 11.

 1. Prodavatelj naplaćuje Kupcu uslugu uručenja 20 kn za narudžbu manju od 300 kn. U cijenu uručenja uključeno je pakiranje proizvoda. 

 

Isporuka Kupcu

Članak 12.

 1. Kupac svojim potpisom na odgovarajućoj ispravi o uručenju potvrđuje primitak, odnosno isporuku proizvoda. Potpisom od strane Kupca smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju, te je nakon primitka pošiljke na opisani način Prodavatelj oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti s te osnove. U trenutku potpisa Kupca na način opisan u ovom članku, rizik slučajne propasti i oštećenja proizvoda prelazi na Kupca.
 2. U slučaju da Kupac naruči proizvod i odbije ga primiti bez razloga, Prodavatelj ima pravo naplatiti iznos izravnih troškova povrata proizvoda, te u tom slučaju zadržati na ime takvih troškova i iznos, odnosno dio iznosa naplaćenog na ime kupoprodajne cijene. 

Praćenje pošiljke

Članak 13.

 1. Prodavatelj omogućava praćenje pošiljke putem aplikacije za praćenje pošiljke, dostupne na internetskim  stranicama www.posta.hr. Usluga praćenja pošiljke omogućuje Kupcu da u svakom trenutku dobije relevantnu informaciju o tome gdje se nalazi pošiljka i što se s njome događa. 

Pregled prilikom isporuke (uručenja) i odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda

Članak 14.

 1. Kupac treba isporučeni proizvod prilikom isporuke (uručenja) pregledati te provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke te u slučaju postojanja takvih oštećenja ili nedostataka odmah isto reklamirati poštaru. Kupac ima pravo odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja, što će biti potvrđeno zapisnikom.
 2. U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku uistinu naručenog Proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene Proizvoda i eventualne cijene isporuke te je dužan vratiti krivo isporučeni proizvod. Povrat je potrebno najaviti pozivom službi za korisnike na broj 021/339284 ili e-mailom na: info@tamtam.com.hr.
 3. Navedeno se odnosi i na slučaj kada isporučen proizvod ne odgovara naručenom odnosno kupljenom proizvodu.
 4. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje prodaje putem Internet trgovine, sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
 5. Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak. 

V. Jednostrani raskid ugovora od strane Kupca

Članak 15.

 1. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, Kupac koji je potrošač u smislu definicije Zakona o zaštiti potrošača ima pravo jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to, u roku od 14 dana od datuma uručenja proizvoda, odnosno uručenja zadnjeg proizvoda koji je obuhvaćen pojedinom narudžbom.
 2. Iznimka od ovog prava na raskid odnosi se na proizvode za koje članak 79. Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora, kao što su primjerice:
 • proizvodi koji su izrađeni po specifikaciji potrošača ili koji su jasno prilagođeni potrošaču,
 • lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe,
 • zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon isporuke,
 • roba koja je zbog svoje prirode nakon isporuke nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
 • isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a isporuka može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca,
 • isporuka zapečaćenih audio snimaka ili video snimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke,
 • isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije.

3. Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora nalazi se na poleđini računa koji će Kupcu biti dostavljen uz naručeni proizvod, a dostupan je i na internetskim stranicama www.tamtam.com.hr. Kupac može jednostrano raskinuti ugovor koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražava svoju volju da raskine ugovor.

4. U slučaju jednostranog raskida ugovora Prodavatelj će postupiti prema Zakonu o zaštiti potrošača. Povrat plaćenog iznosa cijene bit će izvršen nakon što Kupac vrati kupljeni proizvod, odnosno nakon zaprimanja dokaza od strane Kupca da je proizvod poslan natrag Prodavatelju. Povrat proizvoda Kupac je dužan izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana izjavljivanja jednostranog raskida ugovora.

5. Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata proizvoda ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko Kupac želi može se obratiti Prodavatelju na info broj 021/339-284 I www.tamtam.com.hr radi pribavljanja dodatnih obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane Prodavatelja.

6. Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja i korištenja kupljenog proizvoda, u slučaju raskida ugovora na način opisan ovim člankom. Kupac je također odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koji je vraćen Prodavatelju oštećen ili uništen, u kojem slučaju neće ostvariti pravo na povrat plaćenog iznosa kupoprodajne cijene.

7. Zahtjev Kupca za zamjenu naručenog i ispravno isporučenog proizvoda smatrat će se jednostranim raskidom ugovora, sukladno ovom članku Općih uvjeta. Kupac je u tom slučaju obvezan ispuniti obrazac za povrat proizvoda. Sve proizvode u slučaju jednostranog raskida sukladno ovom članku (povrat ili zamjena) potrebno je poslati na adresu Prodavatelja naznačenu na spomenutom obrascu.

VI. Garancija i servis

Članak 16.

 1. Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu priložene su uz proizvod te se u smislu Zakona o zaštiti potrošača smatra da je Kupac na time na jasan i razumljiv način unaprijed obaviješten podacima vezanim uz proizvod, kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.
 2. Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka, Kupac ima pravo izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s uputama na jamstvenom listu.
 3. U slučaju bilo kakvih pitanja ili pojašnjenja, Kupac se može obratiti na telefon 021/339-284 ili putem e-maila: info@tamtam.com.hr 

VII. Registracija korisnika

Članak 17.

 1. Kupac i Posjetitelj se u svrhu kupnje u trgovini TamTam može registrirati klikom na polje „Želim se registrirati“ na stranici TamTam. Korisnik u tu svrhu upisuje svoju e-mail adresu, tražene osobne podatke i željenu lozinku.
 2. Kupac i Posjetitelj se može registrirati i prilikom narudžbe pozivom kontakt centru Prodavatelja na broj telefona 021/339-284 svakog radnog dana od 7 do 15 h pri čemu će radnik Prodavatelja u kontakt centru zatražiti sve potrebne podatke, te će Kupcu/Posjetitelju podatak o njegovoj željenoj lozinki biti potvrđen u potvrdi prihvata njegove narudžbe koju će mu poslati Prodavatelj na adresu elektroničke pošte naznačenu prilikom podnošenja narudžbe sukladno članku 3.stavku6. ovih Općih uvjeta.
 3. Registracijom Kupac/Posjetitelj potvrđuje dodatno prihvat ovih Općih uvjeta te može pregledavati ponudu, kreirati svoju listu želja ili odmah stavljati proizvode u košaricu i naručivati proizvode.
 4. Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Kupac i Posjetitelj je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj lozinci i korisničkom računu te je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa. 

VIII. Tajnost i zaštita osobnih podataka

Članak 18.

 1. Prodavatelj se obvezuje čuvati povjerljivost osobnih podataka Kupaca i Posjetitelja i s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.
 2. Osobni podaci Kupaca i Posjetitelja dani prilikom postupka registracije prikupljaju se, obrađuju i koriste za svrhe realizacije ugovora o kupnji putem trgovine TamTam i pružanja drugih usluga, te zaštite interesa Kupaca, Posjetitelja i Prodavatelja i sprječavanja eventualnih zlouporaba. Kupci i Posjetitelji su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, ako se registriraju. U slučaju povrede ove obveze Kupca ili Posjetitelja, Prodavatelja ima pravo uskratiti takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno proizvoda koje istima nudi. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da je korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima.
 3. Prodavatelj neće otkriti osobne podatke Kupaca i Posjetitelja trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja ugovora o kupnji (što se odnosi na financijske institucije u svrhu realizacije plaćanja te dobavljače kupljenog proizvoda u svrhu isporuke/uručenja naručenog proizvoda, servisere kupljenog proizvoda i sl.), zaštite interesa Kupaca, Posjetitelja i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba.
 4. Prema ponuđenim opcijama u postupku registracije Kupac Prodavatelju može dodatno dati svoju izričitu suglasnost za obradu osobnih podataka i za daljnje svrhe.
 5. Suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka iz prethodnog stavka ovog članka odnosi se na sljedeće svrhe obrade osobnih podataka:
 • suglasnost da Prodavatelj može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te unapređenja usluga;
 • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavatelja koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika;
 • suglasnost da mu se Prodavatelj može obraćati pisanim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi te u ponudi ugovornih partnera Prodavatelja popis kojih partnera je dostupan na stranicama TamTam.
 1. Kupac i Posjetitelj imaju pravo u svakom trenutku opozvati pojedine ili sve izjave o suglasnosti za obradu osobnih podataka iz ove točke Općih uvjeta.
 2. Prodavatelj će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon isteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.
 3. Prodavatelj će osigurati da čuvanje osobnih podataka Kupaca i Posjetitelja (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Prodavatelja.
 4. Prodavatelj se obvezuje registriranim Kupcima i registriranim Posjetiteljima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.
 5. Ukoliko registrirani Kupci ili registrirani Posjetitelji zatraže izmjenu ili brisanje njihovih osobnih podataka, Prodavatelj će takve podatke izmijeniti ili ukloniti. Odabirom brisanja osobnih podataka Kupci/Posjetitelji pristaju na to da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama. 

IX. Prigovori Kupaca

Članak 19.

 1. Kupac ima pravo podnijeti prigovor na izvršenu uslugu prodaje putem Internet trgovine Prodavatelja, putem pošte na adresu Gong d.o.o.., TamTam, Služba za korisnike, Sv. Leopolda Mandića 7a 21204 Dugopolje ili na info@tamtam.com.hr te u poslovnim prostorijama Prodavatelja. Prodavatelj će bez odgode potvrditi primitak prigovora Kupca, te na isti odgovoriti pisanim putem u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.
 2. Kupac nadalje ima pravo temeljem Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, pokrenuti postupak rješavanja potrošačkog spora pred tijelom za alternativno rješavanje sporova na adresi https://ec.europa.eu/consumers/odr

X. Sigurnost podataka

Članak 20.

 1. Svi Kupci ili Posjetitelji koji pristupaju na stranicu TamTam koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. Prodavatelj ne odgovara za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu koja je nastala iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja navedene stranice ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju. 

XI. Slanje poruka elektronskom poštom

Članak 21.

 1. Slanje poruka putem elektronske pošte (e-mail) s osobnim podacima može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih ili pogrešnoj dostavi, te su Kupci i Posjetitelji o navedenom dužni voditi računa.
 2. Prodavatelj ne odgovara za sigurnost i sadržaj takvih poruka upućenih Prodavatelju ili putem trgovine TamTam, zadržavajući pritom pravo da iste reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja. 

XII. Linkovi na stranice trećih osoba

Članak 22.

 1. Linkovi na Internet stranicama TamTam objavljeni su u svrhu dodatnog informiranja Posjetitelja i Kupaca te Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za točnost informacija, sadržaj tih stranica niti rezultate koji se mogu dobiti njihovim korištenjem. Ako Posjetitelj ili Kupac odluče ostvariti pristup na koji link, to čine u cijelosti na vlastitu odgovornost. 

XIII. Odgovornosti i ograničenja odgovornosti

Članak 23.

 1. Prodavatelj se prema najboljim mogućnostima trudi osiguravati ažurnost i točnost podataka koji su objavljeni na stranicama TamTam. Unatoč tome, karakteristike proizvoda, rok isporuke (uručenja) ili cijena mogu se promijeniti tako da Prodavatelj ne uspije ispraviti podatke na stranici. U takvom slučaju, Prodavatelj će Kupca obavijestiti o promjenama i omogućiti mu odustajanje od narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda.
 2. Prodavatelj ne odgovara za sadržaj mišljenja o proizvodima koje napišu Posjetitelji i/ili Kupci. Prodavatelj zadržava pravo prije objavljivanja pregledati i odbiti mišljenja i/ili komentare koji sadrže očite neistine, te koja su neprimjerena, obmanjujuća ili uvredljiva. Prodavatelj ne odgovora za informacije u mišljenjima i ograđuje se od bilo kakve odgovornosti koja proizlazi iz mišljenja.
 3. Prodavatelj nije odgovoran Kupcu i/ili Posjetitelju za bilo koju štetu i troškove koji mogu nastati ili biti vezani uz korištenje stranice TamTam, kao i bilo koju štetu koja može nastati trećim osobama uporabom ili korištenjem navedene stranice. 

XIV. Mjerodavno pravo i nadležnost suda

Članak 24.

 1. Za tumačenje, primjenu i pravne učinke ovih Općih uvjeta mjerodavno je hrvatsko pravo, kao i za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja stranica TamTam ili u svezi s njima. U slučaju spora između Prodavatelja i Kupca/Posjetitelja isključivo su nadležni hrvatski sudovi, te se utvrđuje mjesna nadležnost suda u Zagrebu. 

XV. Korištenje Internet stranice www.tamtam.com.hr

Članak 25.

 1. Sadržaji objavljeni na www.tamtam.com.hr ne smiju kopirati, mijenjati, prikazivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili distribuirati bez izričitog pristanka Prodavatelja, te se smiju se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe i za individualnu upotrebu.
 2. Prodavatelj zadržava pravo promjene bilo kojih sadržaja objavljenih na www.zutiklik.hr u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti.
 3. Posjetitelji i/ili Kupci su odgovorni za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, kao i druge opreme potrebne za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Kupca koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.
 4. Sadržaj ove stranice zaštićen je autorskim pravom koje pripada Prodavatelju ili je ustupljeno Prodavatelju, a u vlasništvu je trećih osoba. Prodavatelj također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice. Stranica www.tamtam.com.hr sadrži žigove, zaštićene znakove i drugo intelektualno vlasništvo Prodavatelja ili trećih osoba.
 5. Fotografije proizvoda prikazane na stranici www.tamtam.com.hr su isključivo ilustrativne i informativne prirode, te ne moraju u cijelosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda. U slučaju nesklada između proizvoda na fotografiji i isporučenog proizvoda, isto se neće smatrati nedostatkom isporučenog proizvoda.
 6. Posjetitelji i Kupci ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u komunikaciji, te koji, bez izričitog, prethodnog, pisanog odobrenja Prodavatelja, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Posjetitelji ili Kupci ne smiju koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili u bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.
 7. Prodavatelj zadržava pravo trenutno ukinuti korisničke račune Posjetitelja i/ili Kupca u slučaju bilo kakvog ponašanja koje Prodavatelj, smatra nepoštivanjem ovih Općih uvjeta. 

XVI. Kolačići (cookies)

Privatnost korisnika

U svrhu poboljšavanja iskustva pregledavanja i korištenja stranice www.tamtam.com.hr, ova Internet stranica sprema malenu količinu informacija (kolačića). Informacije se prikupljaju za praćenje prometa i karakteristike kupaca, za prikupljanje informacija o preferencijama i ponašanju posjetitelja te za prikupljanje informacija za internu statistiku s ciljem poboljšanja usluga Prodavatelja putem Interneta. Korištenjem stranice www.tamtam.com.hr pristajete na uporabu kolačića, na način i pod uvjetima opisanim u ovoj točki i donjim pitanjima. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće biti dostupne.

Što je kolačić?

Kolačić je informacija spremljena na korisničko računalo od strane internet stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju postavke posjetitelja za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Osobne informacije mogu se koristiti i biti spremljene jedino ako Vi to omogućite - web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, Vaše postavke internet preglednika možete u bilo kojem trenutku promijeniti (na način da pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično).

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti pohranjivanje kolačića na Vašem računalu. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u web pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite web-preglednik koji koristite: Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8, Opera (stranica na engleskom jeziku), Safari (stranica na engleskom jeziku).

Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na Internet stranici www.tamtam.com.hr

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput proizvoda u košarici za kupnju.

Što su stalni kolačići?

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama.

Što su kolačići od prve strane?

Kolačići od prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.

Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao što su skočne ili druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje Interneta u marketinške svrhe.

Uvjeti uručenja proizvoda kupljenih na Internet trgovini TamTam

Gong d.o.o. Sv. Leopolda Mandića 7a, 21204 Dugopolje (dalje u tekstu: Prodavatelj), ovim Uvjetima uručenja proizvoda (dalje u tekstu: Uvjeti uručenja) uređuje postupak uručenja odnosno isporuke i dostave proizvoda Prodavatelja kupljenih putem Internet trgovine Prodavatelja dostupnoj na internetskim stranicama Prodavatelja www.tamtam.com.hr (dalje u tekstu: TamTam), a sve sukladno primjenjivim Općim uvjetima Internet trgovine TamTam za narudžbe putem internetskih stranica, elektroničke pošte i telefona te Općim uvjetima Internet trgovine TamTam za narudžbe unutar poštanskih ureda (dalje u tekstu: Opći uvjeti). Na sva prava, obveze i odgovornosti u pogledu uručenja kupljenog proizvoda.

 

Troškovi uručenja - poštarina

Troškovi uručenja (poštarina) prikazuju se kao dodatan iznos uz cijenu proizvoda u postupku naručivanja proizvoda i prikazani su u sadržaju košarice prije nego što potvrđivanjem opcije „Dovrši narudžbu“ završite oblikovanje narudžbe. Poštarina iznosi 20 kn za narudžbe realizirane unutar iste košarice do njihove ukupne kupoprodajne vrijednosti od 300,00 kn, dok je za sve narudžbe realizirane unutar iste košarice iznad njihove ukupne kupoprodajne vrijednosti od 300,00 kn poštarina besplatna. Prodavatelj ima pravo odrediti i promotivna razdoblja, kao i akcijske cijene poštarine za određene proizvode, što će biti detaljno objavljeno na stranici www.zutiklik.hr.

Rok uručenja

Uručenje proizvoda naručenih putem TamTam-a  Prodavatelj obavlja putem  mreže HPekspres poštanskih usluga u sljedećim rokovima:

 • Dostava za 1. zonu (listu gradova pogledajte ovdje). Naručeni proizvodi u pravilu će biti uručeni sljedeći radni dan do 20 sati računajući od dana primitka obavijesti o prihvatu narudžbe, sukladno članku 3. odgovarajućih Općih uvjeta.
 • Dostava za gradove i naselja izvan 1. zone (listu gradova pogledajte ovdje). Naručeni proizvodi u pravilu će biti uručeni u roku od najdulje 3 radna dana od trenutka primitka obavijesti o prihvatu narudžbe, sukladno članku 3. odgovarajućih Općih uvjeta.

Sve narudžbe za koje je prihvat narudžbe poslan nakon 16 h određenog dana, smatrat će se prihvaćenima idući radni dan.

U gore navedene rokove uručenja ne uračunavaju se:

 • dan prijma pošiljke u mrežu Prodavatelja;
 • vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese primatelja;
 • vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja prometu bez krivnje Prodavatelja;
 • neradni dani.

Pojedina narudžba može biti podijeljena na više pošiljaka ako se naručeni proizvodi nalaze u različitim skladištima ili ako dijela naručenih proizvoda trenutačno nema na zalihi. U tom slučaju poštarina se naplaćuje samo jednom bez obzira na broj pošiljaka iz jedne narudžbe.

Preuzimanje naručenih proizvoda u poštanskom uredu

Pošiljke mase do 20 kg mogu biti preuzete u poštanskom uredu. Prilikom naručivanja proizvoda potrebno je kao način uručenja odabrati opciju „Osobno preuzimanje“ i u izborniku izabrati željeni poštanski ured.

Uručenje pošiljaka mase veće od 20 kg moguće je samo na kućnu adresu koja je naznačena prilikom naručivanja proizvoda. U tom slučaju dostava se naplaćuje 19,99 kn (ako vrijednost košarice ne prelazi 300,00 kn).

U poštanskom uredu Prodavatelja moguće je uručiti pošiljke do 20 kg težine, a dimenzije pojedine pošiljke ne smiju biti veće od 3000 mm u zbroju dužine i opsega pošiljke na najširem dijelu poprečno, s time da najveća dimenzija može biti do 1500 mm. Pošiljka također ne smije biti manjih dimenzija od 90mm x 140 mm, odnosno, ako je u obliku valjka 170 mm u zbroju dužine i dva promjera, s time da dužina nije manja od 100 mm. Adresna strana ima najmanje dimenzije 90 mm x 140 mm.

Postupanje u slučaju da Kupac nije kod kuće

U slučaju uručenja pošiljaka mase do 20 kg, poštar će obavijestiti Kupca o terminu uručenja telefonom na telefonski broj koji je upisan prilikom naručivanja proizvoda, a u slučaju da Kupac nije kod kuće u trenutku uručenja, poštar će ostaviti obavijest o prispijeću pošiljke. Na obavijesti je naznačena adresa poštanskog ureda te vrijeme i rok u kojem se može preuzeti pošiljka. Nakon ostavljene obavijesti o prispijeću pošiljke rok za njezino preuzimanje je 15 radnih dana poštanskog ureda naznačenog u obavijesti. Rok počinje teći idućeg dana od dana ostavljanja obavijesti.

U slučaju da Kupac nije kod kuće u trenutku uručenja, a radi se o pošiljci mase veće od 20 kg, poštar će kontaktirati Kupca na telefonski broj upisan prilikom naručivanja proizvoda kako bi dogovorio sljedeći termin uručenja.

Provjera statusa narudžbe

Status narudžbe Kupac može jednostavno pratiti u profilu „Moj račun“, putem linka „Narudžbe“ kako bi provjerio trenutačni status narudžbe.

Nakon što je pošiljka preuzeta od Prodavatelja, na adresu e-pošte Kupca bit će poslana obavijest s linkom na kojem se može provjeriti status pošiljke i planirano vrijeme uručenja.

 

banner